Laboratoř molekulární biologie rostlin PřF JU

Metody analýzy DNA

Metody izolace DNA
PCR, polymerázová řetězová reakce
Sekvenování DNA
ISSR, Inter simple sequence repeat
Analýza mikrosatelitů
PCR-RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism)
AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism)

Elektroforéza DNA

Elektroforéza

Isozymy

Princip a interpretace
Extrakce isozymů
Elektroforéza a barvení
Jednotlivé enzymové systémy

Klonování

Protokol klonování
Příprava roztoků pro klonování
Formulář a vzorový protokol

Různé

Roztoky a pufry
Obsluha přístrojů
Základní zásady práce v molekulárně biologické laboratoři

Ke stažení

PDF všech protokolů (aktualizovaná verze 2014)
Laboratorní řád

Web: janchlumsky@seznam.cz