Práce obhájené na katedře botaniky v letech 1994-2004


příjmení jméno název práce druh školitel obhájeno rok obhájeno měsíc název práce knihovna
Barborková Jana Sexuální rozmnožování řasy Chlamydomonas eugametos Bc. Lukavský Jaromír 1996
Bp00095
Barborková Jana Problematika gametogenze zelené chlorokokální řasy Scenedesmus obliquus Mgr. Lukavský Jaromír 1997
Mp00036
Bastl Marek Sukcese vegetace na rašeliništích narušených těžbou Bc. Prach Karel 1994
Bp00031
Bastl Marek Odolnost sukcesních stádií vytěženého rašeliniště k invazím Mgr. Prach Karel 1996
Mp00001
Bendová Karolína Zhodnocení výskytu invazního druhu dvouzubce černoplodého (Bidens frondosa) ve vztahu k domácím zástupcům rodu Bc. Prach Karel 2000 2 Bp00256
Bendová Karolína Experimentální ověření potencionálních schopností epizoochorního, hydrochorního a anemochorního šíření vybraných rostlinných druhů Mgr. Prach Karel 2002
Mp00220
Bešta Tomáš Rozsivková analýza sedimentů zaniklého jezera Švarcenberk Bc. Kaštovský Jan 2004

Boudová Věra Zhodnocení negativních důsledků zemědělské výroby na společenstva rašelinisšť v oblasti Borových Lad a Nového Světa Bc. Prach Karel 1995

Březina Stanislav Expanze třtiny křovištní (Calamogrostis epigejos) v přírodní rezervaci Opatovské zákopy Bc. Prach Karel 1997
Bp00132
Březina Stanislav Šíření a omezování třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos Roth.)se zřetelem na její oddenkový systém Mgr. Prach Karel 1999 6 Mp00100
Burian Marek Závislost základních dendrometrických parametrů druhu Pinus rotundata a jeho hybridů na gradientu nadmořské výšky Bc. Prach Karel 1999 6 Bp00244
Čejková Alžběta Vliv mortality stromů na strukturu bylinného patra olšiny Na bahně Bc. Klimešová Jitka 2002 1 Bp00355
Čejková Alžběta Dendrochronologická analýza Picea abies na transektu nadmořské výšky ze Šumavy a Šumavského podhůří Mgr. Kyncl Tomáš 2004

Černá Květa Příspěvek k variabilitě Crepis mollis agg. Bc. Hrouda Lubomír 2000 2 Bp00254
Desetová Libuše Comparative study of coexisting ruderal species Bc. Mihulka Stanislav 2002 1 Bp00354
Desetová Libuše A comparative study of germination abilities of ruderal species Mgr. Mihulka Stanislav 2004

Doležal Jiří Druhová a prostorová struktura temperátního a boreálního lesa Mgr. Šrůtek Miroslav 1998
Mp00068
Doležal Jiří Analýza vegetace podél gradientu nadmořské výšky v Nízkých Tatrách Bc. Šrůtek Miroslav 1996
Bp00118
Dospělová Lucie Experimentální prověření vlivu klimatických podmínek a substrátu na úspěšnost uchycení druhů dominantních v rané sukcesi Bc. Prach Karel 2004

Drda Vlastimil Ekologická studie invazního druhu Sedum Hispanicum L. Bc. Prach Karel 2004

Dulínková Lenka Druhová bohatost a citlivost lučního společenstva k vlhkostním výkyvům prostředí Bc. Lepš Jan 2004

Ekrt Libor Komplex Dryopteris carthusiana agg. na Šumavě a v Předšumaví Bc. Štech Milan 2000 6 Bp00292
Ekrt Libor Revize polyploidního komplexu Asplenium trichomanes agg. na území České republiky. Mgr. Štech Milan 2003

Fajtová Kateřina Mikroflóra řas tůní v inundačním území horní Svratky Bc. Komárek Jiří 1995
Bp00069
Fajtová Kateřina Vytváření nárostových společenstev řas v kamenitých úsecích řeky Chrudimky a zhodnocení jejich vývoje na pokusných a přirozených podkladech Mgr. Komárková Jaroslava 1997
Mp00030
Fialová Tereza Biologie druhu Scorzonera humilis L. Bc. Lepš Jan 2004
Bp00464
Filipová Martina Reprodukční vlastnosti invazního druhu Conyza canadensis (L.) Cronq. Bc. Mihulka Stanislav 2001 6 Bp00349
Filipová Martina Změny vegetace xerotermních trávníků v NPR Vyšenské kopce a v okolí vlivem kosením pastvy a odlesnění Mgr. Prach Karel 2004

Francírková Tereza Příspěvek k invazní ekologii Rudbeckia laciniata L. v České republice Mgr. Prach Karel 2000 2 Mp00112
Francírková Tereza Vegetace a způsoby hospodaření podél toku řeky Smědé Bc. Prach Karel 1997
Bp00155
Fraňková Eva Uchycení semenáčků bylin dosévaných do iniciálních stádií vegetace během obnovy druhově bohatých luk Bc. Klimeš Leoš 2004

Fučíková Karolina Mikrovegetace vrcholu Roraima Tepui se zřetelem na řád Desmidiales Bc. Kaštovský Jan 2004

Gruberová Helena Populačně – ekologická studie invazního druhu Bidens frondosa Bc. Prach Karel 2000 2 Bp00257
Gruberová Helena Srovnávací studie invazního druhu Bidens frondosa L. a domácích zástupců r. Bidens Mgr. Prach Karel 2002
Mp00219
Hájek Tomáš Povrchové teploty šumavského rašeliniště a jejich modelování Bc. Papáčková Lenka 1999
Bp00234
Hájek Tomáš Produkce a dekompozice rašeliníků na horském vrchovišti Mgr. Papáčková Lenka 2002 1 Mp00199
Hanzélyová Dáša Zhodnocení variability růstových odpovědí na různé pH a výživu u semenáčků Pinus sylvestris L. a invazního druhu Pinus strobus L. Mgr. Lepš Jan 1996
Mp00007
Hanzélyová Dáša Korelácia rastových faktorov u borovice vejmutovky (Pinus strobus) v oblasti CHKO Labské pískovce Bc. Lepš Jan 1994
Bp00008
Haraštová Milena Odraz gradientů prostředí ve vegetaci. Měřítko a prostorové uspořádání Mgr. Šmilauer Petr 1999 6
Haraštová Milena Sukcese vegetace v kamenolomu Plešovice : možnosti rekultivace odvalu Bc. Prach Karel 1996
Bp00081
Hartych Marek Rozsivky v bentosu Šumavských jezer Bc. Lukavský Jaromír 1996

Hauer Tomáš Srovnání mikroflory rybníků s polním a lesním úvodím v oblasti Branišova Bc. Komárek Jiří 2001 2
Hauer Tomáš Kryoprezervace půdních řas a sinic, Vyhodnocování pokusů pomocí digitální fotografie. Mgr. Kaštovský Jan 2003

Hauer Tomáš Srovnání fytoplanktonu rybníků s polním a lesním úvodím v okolí Branišova Bc. Komárek Jiří 2000
Bp00316
Hejcman Michal Vývoj semenné banky a její vztah k nadzemní vegetaci, obsahu celkového N a C a vliv sledovaných charakteristik na plodnost druhu Veronica arvensis L. Mgr. Lepš Jan 1999 6 Mp00102
Hejcman Michal Vývoj semenné banky na opuštěném poli, její vztah k aktuální vegetaci a biologie klíčení polních plevelů Bc.
1997
Bp00156
Hodačová Darina Vegetace rekultivovaných výsypek z těžby hnědého uhlí v Mostecké pánvi Bc. Prach Karel 2000 2 Bp00261
Hodačová Darina Spontální sukcese vs. technická rekultivace na mosteckých výsypkách Mgr. Prach Karel 2002 1 Mp00198
Hofhanzlová Ester Reprodukční a opylovací strategie druhu Gentiana pannonica SCOP Bc. Křenová Zdeňka 2002
Bp00390
Horn Petr Ekologická studie invazního druhu Reynoutria Japonica Bc. Prach Karel 1994
Bp00009, v 1
Horn Petr Ekologická studie druhu Reynoutria japonica Mgr. Prach Karel 1996
Mp00006
Horňák Karel Vliv predace různých velikostních frakcí planktonu na diverzitu bakterií stanovenou metodikou in situ hybridizace Bc.
2000
Bp00291
Horník Jan Srovnávací populační biologie ostřic Bc. Lepš Jan 1998
Bp00186
Horník Jan Srovnávací populační ekologie ostřic Mgr. Lepš Jan 2001 2 Mp00160
Horváthová Veronika Vliv pozice semen na mateřské rostlině na jejich vybrané vlastnosti u druhů Heracleum sphondylium a Pastinaca sativa (čeleď Apiaceae) Bc. Štech Milan 2002 1 Bp00358
Hrázský Záboj Invazní druh Acer negundo L. Vliv charakteristik prostředí na klíčení Bc. Mihulka Stanislav 2001 6 Bp00337
Hrouzek Pavel Cytotoxicity and Nitrogenase Activity of Selected Soil Filamentous Cyanobacteria Mgr. Komárek Jiří 2004

Hrouzek Pavel Nitrogenázová aktivita a morfologie šesti vybraných kmenů vláknitých sinic rodu Nostoc Bc. Komárek Jiří 2002
Bp00391
Hůla Milan Řízená sekundární sukcese lučních společenstev na orné půdě Bc. Šrůtek Miroslav 1998
Bp00207
Chaloupecká Eva Vliv nejbližšího sousedství na růst na Lychnis flos-cuculi a Myosotis nemorosa v lučním společenstvu Bc. Lepš Jan 2000 6 Bp00293
Chaloupecká Eva Porovnání biologie druhů komplexu Myosotis palustris Mgr. Lepš Jan 2003
Mp00249
Chlumský Jan Možnosti hybridizace mezi Melampyrum bohemicum a Melampyrum nemorosum a počáteční studie jejich reprodukční a opylovací strategie Bc. Štech Milan 2004

Chvojová Helena Vegetace zaniklých polí na Šumavě. Bc. Beneš Jaromír 2003

Chvojová Helena Vegetace zaniklých polí na Šumavě. Bc. Beneš Jaromír 2004
Bp00461
Jahodová Šárka Vegetace lysinových půd ve vrcholových partiích Krkonoš Mgr. Šmilauer Petr 2001 2 Mp00161
Jahodová Šárka Srovnání bylinného patra přirozených bučin a náhradních smrčin v Krkonoších Bc. Prach Karel 1996
Bp00073
Jakšičová Táňa Vegetační dynamika třeboňských blatkových rašelinišť po narušení Bc. Prach Karel 2003
Bp00415
Janeček Štěpán Vliv kosení na odstranění dominantního druhu Molinia Coerulea na produkci kořenové biomasy společenstva svazu Molinion během vegetační sezony 1997 a porovnávání změn některých morfologických aspektů u bází druhu Molinia coerulea v závislosti na kosení porostu Bc. Lepš Jan 1998
Bp00208
Janeček Štěpán Sezónní změny kompetičních a růstových vlastností klonálního druhu Molinia coerulea Mgr. Lepš Jan 2001 2 Mp00158
Kaftan David Soil algae of the South Moravian salina habitats Bc. Kaftan David 1995
Bp00055
Kaftan David Variabilita kmenů Nostoc commune (Cyanobacteria, Nostocales, Nostocaceae) ve střední Evropě a srovnání s kmeny Antarltidy Mgr. Komárek Jiří 1997
Mp00024
Kailová Jana Directing Succesion: Experimental Sowing and Transfer of vegetation into an abandoned field Bc. Lepš Jan 1998
Bp00211
Kailová Jana Obnova druhově bohatých luk na orné půdě: Vliv iniciální druhové diverzity Mgr. Lepš Jan 2001 6 Mp00190
Kaštovský Jan Nárosty řas z Mladečských a Javoříčských jeskyní Bc. Komárek Jiří 1995
Bp00056
Kaštovský Jan Vegetace termálních pramenů Karlových Varů Mgr. Komárek Jiří 1997

Klouda Zdeněk Regenerační strategie chráněného druhu Gentiana pannonica Scop Bc.
1996
Bp00075
Kociánová Alena Banka pupenů na kořenových fragmentech Bc. Klimešová Jitka 2004

Kočár Petr Sukcese vegetace na místech narušených těžbou písku Bc. Prach Karel 1994
Bp00013
Kočár Petr Odolnost sukcesních stádií třeboňských pískoven k invazím neofytů Mgr. Prach Karel 1997
Mp00014
Kočvarová Marie Životní cyklus druhu Rorippa palustris a jeho význam pro výskyt na sekundárních stanovištích Mgr.
2002
Mp00227
Kohout Pavel Srovnávací anatomie kořenů vybraných druhů masožravých rostlin Bc.
2002
Bp00393
Koláčková Martina Enzymy ligninolytického systému hub Bc. Lepšová Anna 1999 6 Bp00273
Kolář Tomáš Dendrochronologická analýza horského smrkového lesa na gradientu nadmořské výšky v Nízkých Tatrách, Slovensko Bc. Šrůtek Miroslav 2002 1 Bp00357
Kolář Tomáš Dendrochronologická a xylotomická analýza historického materiálu z vybraných oblastí Šumavy a Šumavského podhůří Mgr. Beneš Jaromír 2004

Komárek Josef Změny vegetace podél gradientu nadmořské výšky a rozlohy šumavských blatkových rašelinišť Bc. Prach Karel 2001 2 Bp00323
Konvalinková Petra Ekologická studie invazního druhu Helianthus tuberos L. v České Republice Bc. Prach Karel 2001 6 Bp00343
Konvalinková Petra Odolnost aluviálních společenstev k invazi cizích druhů: experimentální studie. Mgr. Prach Karel 2004
Mp00294
Koptík Jiří Studium vlivu druhové diverzity na intenzitu kompetice v rostlinném společenstvu pomocí fytometrů Bc. Lepš Jan 2004

Košnar Jan Srovnávací studie lučních ostřic. Bc. Lepš Jan 2003

Košnar Jiří Bryofloristicko-ekologická studie přírodní rezervace Maštale Bc. Kučera Jan 2004

Koštel Petr Sukcese vegetace na lokalitách bývalého hraničního průseku v oblasti Šumavy Bc. Prach Karel 2000 6 Bp00282
Kotorová Ivana Klíčení a přežívání semenáčků v lučním společenstvu Bc. Lepš Jan 1997
Bp00131
Kotorová Ivana Regenerace populací v lučním společenstvu, regenerační nika a druhová bohatost Mgr. Lepš Jan 1999 2
Koutecký Petr Regenerace luk v nivě Moravy po katastrofální povodni v roce 1997 Bc.
2000 6 Bp00283
Koutecký Petr Taxonomická studie skupiny Centaurea phrygia agg. v České republice Mgr.
2003
Mp00254
Krčilová Jana Populační a regenerační dynamika druhu Pedicularis sylvatica L. Bc. Lepš Jan 2004
Bp00465
Krčmářová Jana Comparative study of variously invasive Oenothera species with special ephasis on phenotypic plasticity of their seedling traits Bc.
2002
Bp00389
Kresáč Martin Experimentální iniciální stádia sukcese na odlišných substrátech: analýza pokryvnosti druhů Bc. Prach Karel 2004

Křenová Zdeňka Populační ekologie ohroženého druhu Gentiana pneumonanthe Bc. Lepš Jan 1994
Bp00004
Křenová Zdenka Populační biologie ohroženého druhu Gentiana pneumonanthe L. Mgr.
1996
Mp00013
Kubečková Klára Druhová diversita rozsivek na úseku horní Vltavy v závislosti na kvalitě vody Bc. Komárek Jiří 1995
Bp00058
Kubečková Klára Mikrovegetace toků centrální Šumavy Mgr. Komárek Jiří 1997
Mp00051
Kubešová Magdalena Karyologická studie Agrostis stolonifera v České republice Bc. Štech Milan 2004

Kučera Jan Taxonomická studie skupiny Didymodon rigidulus v Evropě PhD. Váňa Jiří 1999 5
Kysilka Jaromír Vliv přídavku živin na strukturu lučního společenstva Mgr. Lepš Jan 2000 2 Mp00108
Kysilka Jaromír Vliv přídavku živin na strukturu lučního společenstva Bc.
1996
Bp00121
Lamošová Tereza Experimentální studium kompetice a závislosti produktivity na druhové bohatosti v různých podmínkách prostředí. Bc. Lepš Jan 2004
Bp00459
Latzel Vít Vliv kompetice a živin na růst tří blízce příbuzných druhů pryskyřníků (Ranunculus) Mgr. Lepš Jan 2004

Latzel Vít Odpověď tří druhů pryskyřníků (Ranunculus) na působení kompetice a zvýšení hladiny živin Bc.
2002
Bp00394
Lederer Filip Asterocapsa aerophytica (Cyanobacteria, Chlorococcales), a new species from the Triglav National Park (Julian Alps Slovenia) RNDr. Komárek Jiří 2000 6
Litvín Radek Sukcese vegetace na silničních okrajích Bc. Prach Karel 2000 6 Bp00288
Lodeová Jitka Chemismus a fototrofní mikroflóra v dendrotelmách Blanského lesa Bc. Lukavský Jaromír 1999 6
Lokmer Ana Polyfazický přístup k taxonomii sinic řádu Oscillatoriales Bc. Kaštovský Jan 2004

Macek Petr Biologie klonálního druhu Prunella vulgaris Bc. Lepš Jan 2001 2
Macek Petr The effect of enviromental heterogeneity on clonal behaviour of Prunella vulgaris L. PhD. Lepš Jan 2004

Macek Petr The effect of enviromental heterogeneity on clonal behaviour of Prunella vulgaris L. Mgr. Lepš Jan 2004

Macek Petr Growth dynamics and architecture of clonal species Potentilla palustris and Prunella vulgaris as a environmental conditions Mgr. Lepš Jan 2004

Mach Jiří Přirozená obnova blatkových borů – porovnání ekologie Pinus Bc. Bastl Marek 2003

Machová Kateřina Ekofyziologie dvou druhů rodu Tribonema a společenstev perifytonu dočasných tůní Mgr. Elster Josef 2004

Machová Kateřina Chladnomilné sinice a řasy dočasných tůní Horní Lužnice Bc.
2002
Bp00392
Malíková Lenka Šíření a perzistence druhu Impatiens glandulifera Royle. Mgr. Prach Karel 2003

Martínková Jana Abundance, Competition, Phenology and Co-occurrence of Grassland Species Mgr. Šmilauer Petr 2001 6 Mp00189
Martínková Jana Diferenciace nik koexistujících lučních druhů : mnohorozměrná analýza ekologických a morfologických znaků Bc.
1999
Bp00249
Matoušová Šárka Gradientová analýza vegetace nivy potoka Včelnička, Pelhřimovsko Bc.
1996
Bp00127
Matoušová Šárka Sukcese vegetace na odlesněném Výřím vrchu v CHKO Blanský Les Bc.
1996
Bp00129
Míčková Irena Srovnání dvou metod biotestů s řasami pro stanovení tosicity těžkých kovů Bc. Lukavský Jaromír 1995

Mihulka Stanislav Invazní druhy rostlin v dílčím úseku jihočeské krajiny Bc. Prach Karel 1994
Bp00034
Mihulka Stanislav Invazní rostliny v dílčím krajinném úseku Mgr.
1996
Mp00003
Mudrák Ondřej Vliv kosení a hnojení na poloparazitické druhy Rhinanthus minor a Rhinanthus major Bc. Lepš Jan 2004

Musilová Zuzana Vliv konkurensce a hnojení na druhy Ranunculus auricomus, R. acris a R. nemorosus Bc. Lepš Jan 1998
Bp00185
Nováková Markéta Fenologie vybraných druhů mechorostů na rašeliništní pravobřežní části Lipenské nádrže Bc. Kučera Jan 2000 6 Bp00287
Odvodyová Martina Biosystematická studie vybraných druhů skupiny Hieracium nigrescens agg. Mgr. Hrouda Lubomír 1998
Mp00072
Odvodyová Martina Karyologická diferenciace Achillea millefolium na hadcovém podkladu na Českomoravské vrchovině Bc.
1996
Bp00122
Petrů Martina Inter- and intraspecific interaktions in populations of Pedicularis palustris and Pedicularis sylvatica, two rare species of wet grasslands Bc. Lepš Jan 1999 6 Bp00238
Petrů Martina Effects of experimental disturbances on microsites and plant demography Mgr.
2002
Mp00211
Pithart David Ekologická studie Cryptophyceae ve dvou tůních nivy Lužnice PhD. Pechar Libor 1996

Podlenová Linda Floristická a vegetační charakteristika údolí řeky Litavky Bc. Štech Milan 2000 6 Bp00285
Podlenová Linda Změna vegetace acidofilních trávníků v okolí Kamýka nad Vltavou a charakteristika vegetace Solenického meandru Mgr.
2003
Mp00253
Podolská Veronika Mechanismy regenerace a jejich vliv na udržení druhové diversity Bc. Lepš Jan 1995
Bp00061
Podolská Veronika Kolonizace umělých děr ve vybraných lučních porostech jižních Čech Mgr.
1998
Mp00050
Pokorná Hana Charakteristika cyanobiontů vybraných evropských lišejníků Bc. Kaštovský Jan 2004

Pokorný Petr Paleoecology of a Former Lake Švancerberk and the Surrounding Landscape During the Late-Glacial and the Holocene PhD. Jankovská Vlasta 2000 6
Pouska Václav Výskyt dřevokazných hub ve vztahu k vlastnostem dřeva smrku ztepilého na Šumavě Bc. Lepšová Anna 2001 6 Bp00347
Reitschläger Jan Ekologické vazby a opylovací strategie ohroženého druhu Gentianella bohemica (hořeček český) Mgr. Lepš Jan 2000 2 Mp00110
Reitschläger Jan Výskyt hořečku českého (Gentianella bohemica) v Českých zemích a jeho ekologické limity Bc.
1998
Bp00172
Růžičková Jana Myxomycetes v přirozených porostech jižních Čech Bc. Lepšová Anna 1995
Bp00050
Schödelbauerová Iva Životní strategie Orchis morio (Orchidaceae) Bc.
2002
Bp00368
Schusserová Alena Analýza anatomické variability jehlic u druhů a hybridů rodu Pinus v různých typech rašelinných biotopů Bc. Štech Milan 2000 6 Bp00290
Sirová Dagmara Enzymatic activities in the traps of four aquatic species of the carnivorous genus Utricularia. Bc. Komárek Jiří 2003

Sosnová Monika Vegetativní regenerace jednoletého druhu Rorippa palustis. Bc. Klimešová Jitka 2003

Soukupová Julie Citlivost řasového biotestu ISO 10253 k přítomnosti herbicidu DCM?U v mořské vodě Mgr. Lukavský Jaromír 1998

Sova Pavel Srovnávací ekologie játrovek Jungermannia caespoticia Lindenb. a Jungermannia gracillina Sm. Bc. Kučera Jan 2003

Stibal Marek Řasová společenstva sněhu: Jejich ekofyziologické nároky & životní cykly Bc. Komárek Jiří 2002 1 Bp00356, v 1
Stibal Marek Comparison of Life Strategies in Two Green Algae from Snow and Soil of the Polar Regions. Mgr. Elster Josef 2004
Mp00292
Stolínová Šárka Sezónní dynamika živin a fytoplanktonu v údolních nádržích Mgr. Hejzlar Josef 1998

Strnadová Ivana Vliv kosení na obnovu degenerované louky Bc. Prach Karel 1996
Bp00098
Střelec Martin Comparative ecology of meadow grasses Bc. Lepš Jan 2001 6 Bp00338
Střelec Martin Experimentální potlačení třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos ROTH) v přírodní památce Novoveská draha. Mgr. Křenová Zdeňka 2004
Mp00295
Suchá Romana Sezónní dynamika vachty trojlisté Menyanthes trifoliata L. Mgr. Šrůtek Miroslav 1997
Mp00023
Suchá Romana Gradientová analýza vegetace mokrých luk v okolí Kamenice nad Lipou, JZ okraj Českomoravské vrchoviny Bc. Šrůtek Miroslav 1995
Bp00048
Svobodová Lucie Minerální výživa hub Bc. Lepšová Anna 1994
Bp00024
Šabacká Marie Adaptační změny na vybraných klonech sinic Bc. Komárek Jiří 2002 1 Bp00359
Šabacká Marie Adaptační změny na vybraných klonech sinic Bc.
2001
Bp00359
Šafarčíková Simona Srovnávací studie odolnosti semenáčků vybraných druhů r. Oenothera vůči suchu Bc. Mihulka Stanislav 2004

Šafránková Jitka Arbuskulární mykorrhiza na horských loukách v Krkonoších: Výskyt a dynamika. Bc. Šmilauer Petr 2003

Šafránková Jitka Arbuskulární mykorrhiza na horských loukách v Krkonoších : výskyt a dynamika Bc.
2002
Bp00408
Škrdla Pavel Výskyt parazitických dřevokazných hub na rodu Quercus a zhodnocení zdravotního stavu duboých porostů na hrázích vybraných lokalit Jižních Čech Bc. Lepšová Anna 1999 6
Škrdla Pavel Mrtvá dřevní hmota ve smrkových porostech na Šumavě Mgr. Lepšová Anna 2003

Škrdla Pavel Výskyt parazitických dřevokazných hub na rodu Quercus a zhodnocení zdravotního stavu dubových porostů na hrázích vybraných lokalit Jižních Čech Bc.
1999
Bp00246
Škrdlová Jitka Sukcese půdních řas a sinic na deglaciovaném profilu ledovce Sphinx Mgr.
2002
Mp00218
Šmahel Lukáš Flóra a vegetace chráněných území jihozápadních Brd a její změny v čase Bc. Štech Milan 2000 2 Bp00258
Šmahel Lukáš Flóra a vegetace chráněných území jihozápadních Brd a její změny v čase Bc.
2000
Bp00258
Šoun Jaroslav Rozšíření druhu Gentianopsis ciliata v oblasti Sušicko-horažďovických vápenců, jeho regenerační strategie a demografie Bc.
2002
Bp00395
Špačková Iva Vliv dominanty, opadu a mechového patra na strukturu lučního společenstva Bc. Lepš Jan 1994
Bp00043
Špačková Iva Community and individual level consequences of competition in an oligotrophic wet meadow: two manipulative experiments Mgr.
1998
Mp00073
Špringar Zdeněk Sukcese vegetace na lokalitách bývalých ženijně technických zátarasů Bc. Prach Karel 1995
Bp00042
Šťastná Petra Změna druhové a prostorové struktury horského temperátního lesa podél gradientu nadmořské výšky v Národním parku Ordesa, Pyreneje, Španělsko Bc. Šrůtek Miroslav 2000 6 Bp00286
Šťastná Petra Regenerace semenáčků Picea abies a Fagus sylvatica v horském temperálním lese na Veľkom Gábľi Nízké Tatry Slovensko. Mgr. Lepš Jan 2003

Štech Milan Variabilita vybraných znaku druhů sekce Laxiflora (Wettstein) SOˇO 1927 a revize rodu Melampyrum L. v České republice PhD. Hrouda Lubomír 1998

Tavera Rosa Luz Phytoplankton of thetropical Lake Catemaco PhD. Komárek Jiří 1996

Tetíková Eva Odchylky v životním cyklu populace Pedicularis palustris a úvod do prostorové dynamiky. Bc. Lepš Jan 2004
Mp00460
Tóthová Diana Oxygenace biopolymerů singletovým kyslíkem generovaným fotochemicky Mgr. Klementová Šárka 1998

Trochová Jitka Sukcese půdních řas a sinic na výsypkách po těžbě uhlí v oblasti Sokolova Bc. Lukešová Alena 1999 2
Trojánková Kamila Vegetace řas rašeliniště Kateřina v NPR Soos Bc. Komárek Jiří 1998
Bp00209
Trojánková Kamila Dominantní populace krásivek v tropických bažinách Pripis de Yiyi, Francouzská Guayana Mgr. Komárek Jiří 2000 6 Mp00144
Uhliarová Štěpánka Mykoflóra rašelinišť v Krušných horách Bc. Lepšová Anna 1998
Bp00213
Uhliarová Štěpánka Ektomykorhizy na rašeliništích a v přilehlých porostech Mgr.
2000
Mp00146
Urbanová Hana Variabilita morfologických charakteristik semen a jejich klíčivosti v závislosti na jejich pozici v architektuře rostlin invazního druhu Heracleum mantegazzianum Bc. Mihulka Stanislav 2001 2
Vacková Hana Výška porostů a jejich biomasa ve vztahu k hlavním gradientům prostředí v říční nivě Bc. Prach Karel 1994
Bp00011
Vacková Hana Ekologie porostů Carex brizoides v oblasti vrcholové Šumavy Mgr. Prach Karel 1997
Mp00015
Vlachovská Anna Iniciální stádia sukcese na odlišných substrátech Bc. Prach Karel 2004

Volf Antonín Srovnání půdní fototrofní mikroflóry v půdách rekultivovaných vybranými lesními společenstvy Bc. Lukešová Alena 1999 6
Volf Antonín Srovnávací studie sinic v okruhu druhu Phormidium autumnale Mgr. Komárek Jiří 2002 1 Mp00200
Vondrák Jan Flóra a vegerace kryogenních skalních útvarů Bc. Prach Karel 2001 6 Bp00340
Vondrák Jan Selected saxicolous species of the genus Caloplaca (lichenised fungi) occurring in the Czech republi Mgr. Palice Zdeněk 2004
Mp00297
Wolfová Gabriela Vliv prostorové heterogenity na klíčení semenáčků v lučním porostu Bc. Lepš Jan 2001 2 Bp00318
Wolfová Gabriela Meziroční variabilita a fenologie klíčení semenáčků v různých mikrostanovištích. Mgr. Lepš Jan 2003

Zahrádková Hana Sezónní změny ve vegetaci řas roků pramenné oblasti centrální Šumavy Bc. Komárek Jiří 1995
Bp00037
Zahrádková Hana Řasová mikroflóra horního toku Teplé Vltavy Mgr. Komárek Jiří 1997
Mp00021
Zelený David Vliv bioticky generované heterogenity na klíčení semenáčků v lučním prostu Bc. Lepš Jan 1999 6 Bp00245
Zelený David Faktory ovlivňující vegetaci v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny Mgr.
2002
Mp00217
Zemanová Kateřina Sezónní rozvoj perifytonu v tůních vznikajících při jarní záplavě na horním toku Lužnice Bc.
2002
Bp00397
Znachor Petr Sezónní dynamika fytoplanktonu Lipenské nádrže na profilu Frymburk v roce 1993 Bc. Vyhnálek Vojtěch 1995