61/2018Malíček J. & Vondrák J. Příspěvek k diverzitě lišejníků NPR Děvín a Tabulová v CHKO Pálava 1–17
Contribution to the lichen diversity of the Děvín and Tabulová National Nature Reserves in the Pálava Hills
Abstract: The Pálava Protected Landscape Area in South Moravia is very rich in xerothermic saxicolous species on limestone rocks. We briefly explored the lichen biota of two large protected areas: the Děvín- Kotel-Soutěska and Tabulová National Nature Reserves. Saxicolous communities in the two reserves are very similar; the former locality even harbours comparatively rich epiphytic lichen communities. We recorded 192 lichenized and four non-lichenized fungi from the Děvín reserve and 146 lichenized and five non-lichenized fungi from the Tabulová reserve. Four of the recorded species (Candelariella viae-lactae, Placynthium caesium, Strigula glabra, Verrucaria cincta) have their only known localities in the Czech Republic in the area. Other rare and phytogeographically remarkable species are Caloplaca aurantia, C. biatorina, C. emilii, C. erodens, C. fiumana, C. ochracea, Candelariella blastidiata, C. reflexa s. str., Eopyrenula leucoplaca, Fulgensia fulgens, Hymenelia prevostii, Peccania coralloides, Peltigera ponojensis, Phaeophyscia hirsuta, Physconia muscigena, Protoblastenia lilacina, Rinodinella controversa, Squamarina lentigera, Verrucaria breussii, Verrucaria pinguicula and Xanthoria papillifera. Teloschistaceae is the most species-rich family with 41 species recorded in the two reserves. The names Caloplaca albopruinosa and C. alociza are applied here to different species than proposed by Muggia et al. (2008). 
Bouda F.Lišejníky NPR Čertova stěna-Luč u Loučovic18–26
Lichens of the Čertova stěna-Luč National Nature Reserve near Loučovice
Abstract: A list of 178 lichen species recorded in 2013 in the Čertova stěna- Luč National Natural Reserve near the village of Loučovice in South Bohemia is presented. The reserve is rich in various types of substrates and habitats: exposed rocks, boulder screes, stones in the river Vltava, shaded mossy boulders in forests and abundant fallen dead wood. The locality is home to the glacial relicts Arctoparmelia centrifuga, Cladonia amaurocraea and Hertelidea botryosa. Hypogymnia vittata, which is usually epiphytic, grows here only on mossy granite boulders on the top of Mt Luč 
Hájková P., Hájek M. & Maslovski O., Pawlikowski P., Abramchuk M., Abramchuk A., Dítě D. & Plesková Z.Nové lokality vzácných slatinných mechorostů v Bělorusku27–34
New localities of some rare fen bryophyte species in Belarus
Abstract: Bryophyte species occurring in calcium-rich fens are endangered and retreating in all European countries, including those in Northern Europe, because of fen degradation in intensively exploited landscapes. During our field investigation of mires in northwestern Belarus in July 2017, we discovered new localities of some rare fen bryophyte species. They are included as endangered in the Red Book of Belarus (Cinclidium stygium, Drepanocladus lycopodioides and Meesia triquetra) or have been retreating in the last decades (Hamatocaulis vernicosus, Helodium blandowii, Paludella squarrosa, Scorpidium cossonii and S. scorpioides). Knowledge about their recent distribution is a prerequisite for their active protection by nature conservation authorities 
Kubešová S., Mudrová R. & Sova P.Mechorosty zaznamenané během jarního 21. setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Nečtinách na Manětínsku v roce 201435–43
Bryophytes recorded during the 21st Spring Meeting of the Bryological and Lichenological Section of the ČBS in Nečtiny near Manětín (West Bohemia) in 2014
Abstract: Altogether 182 bryophyte species (30 liverworts and 152 mosses) were recorded during excursions to the northern part of the Plzeň region in West Bohemia. The records include four vulnerable species (Buxbaumia viridis, Discelium nudum, Hamatocaulis vernicosus, Riccardia chamedryfolia), six lower-risk near- threatened species (Campylium stellatum, Dicranum bonjeanii, Lophoziopsis longidens, Orthotrichum patens, Scorpidium cossonii, Sphagnum contortum) and fifteen 'attention-list' species of least concern. 
Dřevojan P., Jiroušek M., Mikulášková E., Procházková J. & Táborská M.Zajímavé bryofloristické nálezy XXIX44–49
nteresting bryofloristic records, XXIX
Abstract: Bazzania flaccida, Cephalozia loitlesbergeri, Harpanthusscutatus, Scapania paludicola, Schljakovia kunzeana, Syzygiella autumnalis, Aloina aloides var. ambigua, Cleistocarpidium palustre, Microbryum floerkeanum, Sphagnum fuscum, Tayloria serrata, 
Peksa O.Zprávy ze Sekce50–50
News from the Section
Abstract: V. československá lichenologická konference
Holá E., Manukjanová A. & Syrovátková L.Jarní bryologicko-lichenologické setkání na pošumavských vápencích, 19.–22. duben 201850–52
2018 Spring Bryological and Lichenological Meeting in the Šumava Mts
Abstract: Jarní bryologicko-lichenologické setkání na pošumavských vápencích, 19.–22. duben 2018
Vondrák J.Žurnál klub: Vliv fotobionta na způsob rozmnožování a fenotyp lišejníků52–54
Journal club
Černajová I.Žurnál Klub: Lišajníky medzi endofytmi54–55
Malíček J.Žurnál Klub: Seznam alpských lišejníků56–56
Malíček J.Žurnál Klub: Nordic Lichen Flora VI.56–56
Lackovičová A. & Bérešová A.Personalia: RNDr. Ivan Pišút, DrSc. (*13. 3. 1935 – †14. 12. 2017) – náš učiteľ, priateľ a neúnavný terénny výskumník57–61
Bérešová A.Personalia: RNDr. Anna Kubinská, CSc. (*26. 7. 1949 – †23. 12. 2017)62–63
Kučera J., Herben T., Mikulášková E. & Svoboda D.Personalia: Prof. RNDr. Jiří Váňa, DrSc. (*11. 1. 1940 – †8. 4. 2018)63–80
Kučera J.Prof. Dr. Jochen Heinrichs (*14. 3. 1969 – †22. 4. 2018)80–80
Širka P. & Kubešová S.Nová bryologická literatura XXXII81–85
New bryological literature, XXXII

Zpravodaj Bryonora uveřejňuje:

  • kratší původní a shrnující práce z oboru bryologie a lichenologie (viz Informace pro přispěvatele níže)
  • zprávy z konaných exkurzí a konferencí
  • recenze (viz Informace pro přispěvatele níže)
  • zajímavé bryologické a lichenologické nálezy z území ČR
  • personalia
  • informace o činnosti podobných zahraničních organizací
  • zajímavosti a další informace týkající se obou oborů
  • kompletní novinky české i slovenské bryologické a lichenologické literatury

Příspěvky uvítáme e-mailem na adresu šéfredaktora: Jiří Malíček (Univerzita Karlova v Praze, jmalicek(at)seznam.cz).
Časopis Bryonora vychází dvakrát ročně již od r. 1988. Tento odborný časopis je recenzovaný od r. 2003.
Šéfredaktor: Mgr. Jiří Malíček (Univerzita Karlova v Praze, jmalicek(at)seznam.cz) technická redaktorka: Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno).

Redakční rada: Mgr. Anna Guttová, Ph.D. (Botanický ústav SAV, Bratislava), doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno), doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc. (Česká zemědělská univerzita Praha), RNDr. Svatava Kubešová (Moravské zemské muzeum, Brno), Mgr. Jan Kučera, Ph.D. (Jihočeská Univerzita, České Budějovice), RNDr. Josef P. Halda (Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou), Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D. (Západočeské muzeum v Plzni), RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě), RNDr. David Svoboda, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze) a Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. (Západočeské muzeum v Plzni).
Vydává Česká botanická společnost se sídlem v Praze.

Informace pro přispěvatele: 

Původní vědecké studie

Přijímány jsou kratší rukopisy o rozsahu do 15 tiskových stran (podání delšího rukopisu musí být předem projednáno s hlavním editorem). Příspěvky jsou přijímány v českém, slovenském a anglickém jazyce. Rukopisy procházejí recenzním řízením. Název musí být přeložen do angličtiny (v případě anglického rukopisu do češtiny) a práce opatřena anglicky psaným abstraktem a klíčovými slovy (key words). Z důvodu alespoň částečné použitelnosti Bryonory v zahraničí musí být i všechny popisky obrázků a tabulek přeloženy i do angličtiny. Totéž platí o seznamech lokalit, substrátů i jejich zkratek a případně dalších důležitých součástí článku. V závěru příspěvku je možné použít také delší anglické shrnutí (Summary). Používejte pouze minimum formátovacích příkazů – kurzívou zvýrazněná jména taxonů a odlišným stylem označené nadpisy. Obrázky a objekty z jiných aplikací (např. tabulky či grafy z MS Excel) zasílejte vždy jako samostatné soubory (nikoli vložené do textového editoru). Vítané jsou barevné fotografie. Způsob citace literárních pramenů a základní typografická pravidla v pdf souboru zde. PDF separáty jsou volně přístupné na této stránce.

Recenze

Recenze bryologických a lichenologických děl jsou přijímány pouze v českém a slovenském jazyce. Jejich rozsah by neměl překročit dvě tiskové strany. Nezapomeňte uvést podstatné bibliografické údaje (kromě autora, plného názvu a roku vydání též vydavatelství, stránkový rozsah, ISBN). Užitečné jsou informace o ceně, možnosti a způsobu objednání a umístění recenzovaného výtisku, případně odkazy na jiné již publikované recenze.


Příklady citací:

Česká geologická služba (2016): Geologická mapa 1: 50 000. – http://mapy.geology.cz/geocr_50/ [1. 9. 2016].
Elix J. A. & Thell A. (2011): Xanthoparmelia. – In: Thell A. & Moberg R. [eds], Parmeliaceae, Nordic Lichen Flora 4: 131–138.
Kresl L. (1938): Květena (Bryophyta, Pteridophyta a Anthophyta) a geobotanický nástin Domažlicka. – Ms. [Depon. in: Knihovna Botanického Ústavu ČSAV, Průhonice u Prahy.]
Kučera J. (2010a): 5. Grimmia dissimulata (Czech Republic). – In: Ellis L. T. et al., New national and regional bryophyte records, 24, Journal of Bryology 32: 232–237.
Lenzová V. (2015): Lišejníky Trubínského vrchu u Berouna a studie Aspicilia dominina. – Ms. [Diplomová práce; depon. in: Katedra botaniky PřF UK, Praha.]
Liška J. & Palice Z. (2010): Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1). – Příroda, Praha, 29: 3–66.
Orange A., James P. W. & White F. J. (2001): Microchemical methods for the identification of lichens. – British Lichen Society, London.
Orthová­‑Slezáková V. (2004): The genus Xanthoparmelia, nom. cons. prop. (lichenized Ascomycota) in Slovakia. – Mycotaxon 90: 367–386.
Zmrhalová M. & Koval Š. (2014): Pogonatum nanum. – In: Hradílek Z. [ed.], Zajímavé bryofloristické nálezy XXIII., Bryonora 54: 46.Příští číslo (63) vyjde červnu 2019
Do uzávěrky čísla 63 zbývá 110 dnů
Uzávěrka příštího čísla (63) bude 30. dubna 2019


 

Vyhledávání

Hledání je možné podle autora, řetězce v polích název, abstrakt, keywords nebo kombinace obojího.

autor
hledaný řetězec
 

Obsahy časopisu Bryonora 1988–2019

61/2018
60/2017
59/2017
58/2016
57/2016
56/2015
55/2015
54/2014
53/2014
52/2013
51/2013
50/2012
49/2012
48/2011
47/2011
46/2010
45/2010
44/2009
43/2009
42/2008
41/2008
40/2007
39/2007
38/2006
37/2006
36/2005
35/2005
34/2004
33/2004
32/2003
31/2003
30/2002
29/2002
28/2001
27/2001
26/2000
25/2000
24/1999
23/1999
22/1998
21/1998
20/1997
19/1997
18/1996
17/1996
16/1995
15/1995
14/1994
13/1994
12/1993
11/1993
10/1992
9/1992
8/1992
7/1991
6/1991
5/1990
4/1990
3/1989
2/1989
1/1988