63/2019

Hradílek Z. & Dřevojan P. : Mech fissidens crassipes v české republice a na slovensku , 1-12
[The moss Fissidens crassipes in the Czech Republic and Slovakia]
Abstract: [Fissidens crassipes is a very rare moss in the Czech Republic and Slovakia, which was until recently considered vanished in the Czech Republic. In 2016 its occurrence was verified after 62 years in the vicinity of the village of Rokytná in south-western Moravia. The habitat conditions of the recent record are briefly described. The historical distribution of the moss was revised based on herbarium specimens from major Czech and Slovak herbaria. Only seven localities of this moss in the two countries turned out to be supported by herbarium specimens. With respect to the frequent confusion between F. crassipes, F. pusillus and F. rufulus, their delimitation and differentiation are commented on.]
Malíček J., Bouda F., Peksa O. & Syrovátková L. : Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dnů na broumovsku , 13-22
[Lichens recorded during the bryological and lichenological days in the Broumov region (eastern Bohemia)]
Abstract: [We present a list of 120 lichen taxa and one lichen-allied fungus recorded in the Broumovsko Protected Landscape Area in September 2018 during the 30th Autumn Days of the Bryological and Lichenological Section of the Czech Botanical Society. We explored mainly acidic and calcareous sandstone rocks in this lichenologically poorly known area. Acidic sandstones harboured, for example, Arthonia arthonioides, Micarea leprosula and Mycoblastus alpinus whereas those of the calcareous rock types harboured Verrucaria hochstetteri. A half-day excursion led to a settling pit with early succession stages occupied by a few rare terricolous/bryophilous species such as Bacidia pycnidiata, Placidiopsis oreades (only one locality in the Czech Republic), Thelocarpon impressellum (the second locality in the Czech Republic), Verrucaria bryoctona and Vezdaea leprosa. The region is quite poor in epiphytic lichens, but several currently spreading species have been recorded, for example Flavoparmelia caperata.]
Dřevojan P., Holá E., Jandová L., KošnarJ., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mikulášková E., Müller F., Peterka T., Štechová T. & Štěrbová J. : Zajímavé bryofloristické nálezy XXXI , 23-34
[Interesting bryofloristic records XXXI]
Palice Z. : Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXXI , 35-39
[Czech and Slovak lichenological bibliography XXXI]
Kubešová S. & Širka P. : Nová bryologická literatura XXXIII , 40-48
[New bryological literature XXXIII]
Mišíková K. : Personalia: Doc. RNDr. Vojtech Peciar, CSc. deväťdesiatročný , 49-49
Mikulášková E. : Recenze: [Laine J., Flatberg K. I., Harju P., Timonen T., Minkkinen K. J., Laine A., Tuittila E.-S. & Vasander H. T. (2018): Sphagnum Mosses: The Stars of European Mires] , 50-52
Review: [Laine J., Flatberg K. I., Harju P., Timonen T., Minkkinen K. J., Laine A., Tuittila E.-S. & Vasander H. T. (2018): Sphagnum Mosses: The Stars of European Mires]
Zmrhalová M., Halda J.P. & Širka P. : Zprávy ze Sekce [26. Jarní bryologicko-lichenologické setkání ve zlatých horách, Pozvánka na jesenné bryologicko-lichenologické stretnutie na Podpoľaní] , 53-54
[News from the Section]
Kubešová S. & Plášek V. : Zpráva o činnosti Bryologicko-lichenologické sekce v roce 2018 , 55-57
[Report on the activities of the Bryological and Lichenological Section in 2018]
Kubešová S., Mikulášková E. & Štěpánková R. : Hospodaření za období 2015–2018 , 58-59
[Economy for the period 2015–2018]
Anonymus : Statut Bryologicko-lichenologické sekce ČBS , 60-62
[Statute of the Bryological and Lichenological Section of the CBS]


Zpravodaj Bryonora uveřejňuje:

  • kratší původní a shrnující práce z oboru bryologie a lichenologie (viz Informace pro přispěvatele níže)
  • zprávy z konaných exkurzí a konferencí
  • recenze (viz Informace pro přispěvatele níže)
  • zajímavé bryologické a lichenologické nálezy z území ČR
  • personalia
  • informace o činnosti podobných zahraničních organizací
  • zajímavosti a další informace týkající se obou oborů
  • kompletní novinky české i slovenské bryologické a lichenologické literatury

Příspěvky uvítáme e-mailem na adresu šéfredaktora: Mgr. Pavel Dřevojan (Masarykova Univerzita Brno, Pavel.Drevojan(at)seznam.cz).
Časopis Bryonora vychází dvakrát ročně již od r. 1988. Tento odborný časopis je recenzovaný od r. 2003.
Šéfredaktor: Mgr. Pavel Dřevojan (Masarykova Univerzita Brno, Pavel.Drevojan(at)seznam.cz) technická redaktorka: Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno).

Redakční rada: Mgr. Anna Bérešová, Ph.D. (Botanický ústav SAV, Bratislava), doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno), doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc. (Česká zemědělská univerzita Praha), RNDr. Svatava Kubešová (Moravské zemské muzeum, Brno), Mgr. Jan Kučera, Ph.D. (Jihočeská Univerzita, České Budějovice), RNDr. Josef P. Halda (Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou), Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D. (Západočeské muzeum v Plzni), RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě), RNDr. David Svoboda, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze) a Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. (Západočeské muzeum v Plzni).
Vydává Česká botanická společnost se sídlem v Praze.

Informace pro přispěvatele: 

Původní vědecké studie

Přijímány jsou kratší rukopisy o rozsahu do 15 tiskových stran (podání delšího rukopisu musí být předem projednáno s hlavním editorem). Příspěvky jsou přijímány v českém, slovenském a anglickém jazyce. Rukopisy procházejí recenzním řízením. Název musí být přeložen do angličtiny (v případě anglického rukopisu do češtiny) a práce opatřena anglicky psaným abstraktem a klíčovými slovy (key words). Z důvodu alespoň částečné použitelnosti Bryonory v zahraničí musí být i všechny popisky obrázků a tabulek přeloženy i do angličtiny. Totéž platí o seznamech lokalit, substrátů i jejich zkratek a případně dalších důležitých součástí článku. V závěru příspěvku je možné použít také delší anglické shrnutí (Summary). Používejte pouze minimum formátovacích příkazů – kurzívou zvýrazněná jména taxonů a odlišným stylem označené nadpisy. Obrázky a objekty z jiných aplikací (např. tabulky či grafy z MS Excel) zasílejte vždy jako samostatné soubory (nikoli vložené do textového editoru). Vítané jsou barevné fotografie. Způsob citace literárních pramenů a základní typografická pravidla v pdf souboru zde. PDF separáty jsou volně přístupné na této stránce.

Recenze

Recenze bryologických a lichenologických děl jsou přijímány pouze v českém a slovenském jazyce. Jejich rozsah by neměl překročit dvě tiskové strany. Nezapomeňte uvést podstatné bibliografické údaje (kromě autora, plného názvu a roku vydání též vydavatelství, stránkový rozsah, ISBN). Užitečné jsou informace o ceně, možnosti a způsobu objednání a umístění recenzovaného výtisku, případně odkazy na jiné již publikované recenze.


Příklady citací:

Česká geologická služba (2016): Geologická mapa 1: 50 000. – http://mapy.geology.cz/geocr_50/ [1. 9. 2016].
Elix J. A. & Thell A. (2011): Xanthoparmelia. – In: Thell A. & Moberg R. [eds], Parmeliaceae, Nordic Lichen Flora 4: 131–138.
Kresl L. (1938): Květena (Bryophyta, Pteridophyta a Anthophyta) a geobotanický nástin Domažlicka. – Ms. [Depon. in: Knihovna Botanického Ústavu ČSAV, Průhonice u Prahy.]
Kučera J. (2010a): 5. Grimmia dissimulata (Czech Republic). – In: Ellis L. T. et al., New national and regional bryophyte records, 24, Journal of Bryology 32: 232–237.
Lenzová V. (2015): Lišejníky Trubínského vrchu u Berouna a studie Aspicilia dominina. – Ms. [Diplomová práce; depon. in: Katedra botaniky PřF UK, Praha.]
Liška J. & Palice Z. (2010): Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1). – Příroda, Praha, 29: 3–66.
Orange A., James P. W. & White F. J. (2001): Microchemical methods for the identification of lichens. – British Lichen Society, London.
Orthová­‑Slezáková V. (2004): The genus Xanthoparmelia, nom. cons. prop. (lichenized Ascomycota) in Slovakia. – Mycotaxon 90: 367–386.
Zmrhalová M. & Koval Š. (2014): Pogonatum nanum. – In: Hradílek Z. [ed.], Zajímavé bryofloristické nálezy XXIII., Bryonora 54: 46.Příští číslo (64) vyjde v prosinci 2019

Uzávěrka minulého čísla byla 30. září 2019


 

Vyhledávání

Hledání je možné podle autora, řetězce v polích název, abstrakt, keywords nebo kombinace obojího.

autor
hledaný řetězec
 

Obsahy časopisu Bryonora 1988–2019

62/2018
61/2018
60/2017
59/2017
58/2016
57/2016
56/2015
55/2015
54/2014
53/2014
52/2013
51/2013
50/2012
49/2012
48/2011
47/2011
46/2010
45/2010
44/2009
43/2009
42/2008
41/2008
40/2007
39/2007
38/2006
37/2006
36/2005
35/2005
34/2004
33/2004
32/2003
31/2003
30/2002
29/2002
28/2001
27/2001
26/2000
25/2000
24/1999
23/1999
22/1998
21/1998
20/1997
19/1997
18/1996
17/1996
16/1995
15/1995
14/1994
13/1994
12/1993
11/1993
10/1992
9/1992
8/1992
7/1991
6/1991
5/1990
4/1990
3/1989
2/1989
1/1988